Waar ben je naar op zoek?

Of bekijk de veelgestelde vragen hieronder

Waar gaat je vraag over?

Overige diensten

Op de PEP-lijst staan Politically Exposed Persons (PEP). Een PEP is een persoon die prominent actief is, of is geweest, in de politiek of een hoge functie heeft binnen de Nederlandse overheid. Als je politiek actieve directe familieleden of naasten hebt of hebt gehad, sta je vermeld in de PEP als familie van die persoon.

Het raadplegen van de PEP-lijst helpt witwassen, terrorisme en andere criminaliteit tegen te gaan in het kader van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft). Deze wet stelt dat financiële instellingen verplicht zijn om te controleren of ze te maken hebben met personen die vanuit een politieke functie actief zijn. Dit omdat voorkomen moet worden dat banden met hen worden aangegaan met als om doel misbruik te maken van de bevoegdheden die zij hebben. Financiële instellingen controleren in het kader van 'Know Your Customer' of ze te maken hebben met een PEP, zodat zij extra alert kunnen handelen.

Personen die op een PEP-lijst staan, bekleden onder andere functies als:
- staatshoofd, regeringsleider, minister of staatssecretaris;
- parlementslid of lid van een soortgelijk wetgevend orgaan;
- lid van het bestuur van een politieke partij;
- lid van een hooggerechtshof, constitutioneel hof of een andere hoge rechtelijke instantie;
- ambassadeur, zaakgelastigde of hoge officier van de strijdkrachten.

Bij ‘overige gegevens’ controleer je of je persoonsgegevens bekend zijn op de BKR PEP-lijst. Er zijn drie mogelijkheden:
• Wel gegevens gevonden
Dit houdt in dat aan de hand van jouw persoonlijke gegevens een Politically Exposed Person is gevonden. Dit betekent niet dat jij een Politically Exposed Person bent, maar wel dat er iemand bekend is met persoonsgegevens die overeenkomen met die van jou. Dit heeft als gevolg dat een financiële instelling een verscherpt onderzoek uitvoert als je van de diensten van deze organisatie gebruikt wilt maken
• Geen gegevens gevonden
Dit betekent dat aan de hand van jouw persoonlijke gegevens geen Politically Exposed Person is gevonden.
• Geen controle mogelijk
Dit betekent dat er op dat moment geen controle mogelijk is. Bijvoorbeeld door technisch onderhoud. Je kunt het dan later nogmaals proberen.

Zie ook ons privacy statement als je meer wilt weten over wat BKR met deze informatie doet.

Het Centraal Insolventieregister (CIR) is een openbaar register dat inzichtelijk maakt of een persoon te maken heeft, of heeft gehad, met faillissementen, surseances van betaling of schuldsaneringen.

Het Centraal Insolventieregister (CIR) bevat gegevens over faillissementen, surseances van betaling en/of schuldsaneringen die door verschillende rechtbanken worden bijgehouden. Hierdoor zien instellingen of een persoon is toegelaten tot de Wet schuldsanering natuurlijke personen (Wsnp). Oftewel: of hij in een wettelijk schuldsaneringstraject zit, of heeft gezeten.

Bij ‘overige gegevens’ controleer je of je persoonsgegevens bekend zijn in het Centraal Insolventieregister. Er zijn driemogelijkheden:
• Wel gegevens gevonden
Dit houdt in dat aan de hand van jouw persoonlijke gegevens een persoon in het insolventieregister is gevonden. Dit betekent niet dat je zelf in het insolventieregister staat, maar wel dat er iemand bekend is met persoonsgegevens die overeenkomen met die van jou. Dit heeft als gevolg dat een financiële instelling een verscherpt onderzoek uitvoert als je van de diensten van deze organisatie gebruikt wilt maken.
• Geen gegevens gevonden
Dit betekent dat aan de hand van jouw persoonlijke gegevens geen persoon in het insolventieregister is gevonden.
• Geen controle mogelijk
Dit betekent dat er op dat moment geen controle mogelijk is. Bijvoorbeeld door technisch onderhoud. Je kunt het dan later nogmaals proberen.

Zie ook ons privacy statement als je meer wilt weten over wat BKR met deze informatie doet.

Op de Sanctielijst staan personen en organisaties die zijn betrokken bij terroristische activiteiten. De tegoeden van deze gesanctioneerde personen zijn bevroren. Dit betekent dat zij onder andere niet meer bij hun geld kunnen en geen gebruik meer kunnen maken van hun bankrekeningen en creditcards. Hierdoor is het voor deze mensen lastiger om terreurdaden te plegen of er (financieel) bij betrokken te zijn.

Sanctielijsten helpen witwassen, terrorisme en andere criminaliteit tegen te gaan in het kader van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft). Deze wet stelt financiële instellingen verplicht om te toetsen of ze te maken hebben met gesanctioneerde personen. Dit om te voorkomen dat banden worden aangegaan met personen die misbruik willen maken van hun financiële diensten.

Voor gesanctioneerde personen geldt dat financiële tegoeden moeten worden bevroren of dat het verboden is om financiële diensten te verlenen. Deze zogeheten financiële sancties zijn dwingende, niet-militaire instrumenten in het buitenlands- en veiligheidsbeleid van de Verenigde Naties en de Europese Unie. Ze spelen een belangrijke rol in de bestrijding van terrorisme. Deze internationale regelgeving is in Nederland verankerd in de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) en de Sanctiewet. Als een consument van een financiële instelling op een dergelijke lijst wordt gevonden, is deze instelling dit verplicht te melden aan de AFM en DNB.

Bij ‘overige gegevens’ controleer je of je persoonsgegevens bekend zijn op de sanctielijst. Er zijn driemogelijkheden:
• Wel gegevens gevonden
Dit houdt in dat aan de hand van jouw gegevens een persoon op de sanctielijst is gevonden. Dit betekent niet dat je zelf op de sanctielijst staat, maar wel dat er iemand bekend is met persoonsgegevens die overeenkomen met die van jou. Dit heeft als dat een financiële instelling een verscherpt onderzoek uitvoert als je van de diensten van deze organisatie gebruikt wilt maken.
• Geen gegevens gevonden
Dit betekent dat aan de hand van jouw gegevens geen persoon op de sanctielijst is gevonden.
• Geen controle mogelijk
Dit betekent dat er op dat moment geen controle mogelijk is. Bijvoorbeeld door een technische storing. Je kunt het dan later nogmaals proberen.

Zie ook ons privacy statement als je meer wilt weten over wat BKR met deze informatie doet.

Als je betrokken bent geweest bij een incident, plaatst de betreffende financiële instelling jouw gegevens in hun interne verwijzingsregister (IVR). Hierin staat:

• Je naam en geboortedatum
• Je KvK-nummer met eventueel je bedrijfsnaam en postcode als je een rechtspersoon bent.

In het IVR en EVR staat niet om wat voor soort incident het gaat. Dat is alleen bekend bij de afdeling veiligheidszaken van de betreffende instelling die de registratie heeft geplaatst.

Als je het niet eens bent met je registratie, kun je bezwaar maken. Dit doe je door een schriftelijk bezwaar in te dienen bij het bestuur of de directie van de financiële instelling die de registratie heeft geplaatst. Kom jij er met de betreffende instelling niet uit, dan kun je je wenden tot het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (KIFID).

Ben je als ouder in de problemen gekomen door de kinderopvangtoeslagaffaire? Dan wil de overheid je zo goed mogelijk helpen om uit de schulden te komen en een nieuwe start te maken. Ze wil dat je als ouder geen last hebt van registraties van betalingsachterstanden die zijn kwijtgescholden of afgelost zijn als gevolg van de toeslagenaffaire.

Kredietaanbieders verwijderen de negatieve BKR-registratie als er geen betalingsachterstand meer is. De kredietaanbieders zijn hiertoe wettelijk verplicht.

Je kunt ook zelf een verwijderingsverzoek sturen naar jouw kredietaanbieder. Nadat een aanpassing van de registratie door jouw kredietaanbieder aan ons is doorgegeven, duurt het één dag voordat we dat verwerken.

Meer weten? Ga naar het informatiepunt voor gedupeerden.

Als je betrokken bent bij een (poging tot) fraude bij een financiële instelling registreert de betreffende financiële instelling dit in hun interne verwijzingsregister (IVR). Gaat het om een ernstig incident? Dan word je ook geregistreerd in het externe verwijzingsregister (EVR). Andere financiële instellingen kunnen een registratie in het EVR inzien. Het raadplegen hiervan gebeurt via Externe Verwijzings Applicatie (EVA). Hoe lang je wordt geregistreerd, hangt af van (de ernst van) het incident. De instelling die de registratie plaatst laat dit je weten via een schriftelijk bericht. De registratietermijn is maximaal acht jaar.

Hoe behulpzaam vond je deze pagina?
Bedankt voor je feedback
Er is iets fout gegaan, probeer het opnieuw.