Over Stichting BKR

Q5A5303 Bewerktkopie

Wie is Stichting BKR …

Al meer dan vijftig jaar draagt Stichting BKR bij aan een gezonde financiële samenleving. Wij beschermen het financiële welzijn van consumenten door te voorkomen dat zij meer lenen dan hun portemonnee toelaat. Wij bieden overzicht aan de kredietverstrekkers waardoor zij op een verantwoorde manier nieuw krediet kunnen verstrekken. Hiermee zorgt BKR er mede voor dat consumenten zich niet in schulden steken die zij uiteindelijk niet kunnen terugbetalen. Naast verantwoorde kredietverstrekking hebben wij diverse initiatieven om schulden vroeg te signaleren, fraude in het financieel verkeer op te sporen en de identiteitsfraude te voorkomen. Al deze initiatieven samen zorgen ervoor dat wij een belangrijke maatschappelijke rol vervullen.

We hebben onze activiteiten gerangschikt aan de hand van de volgende vier pijlers

Verantwoorde kredietverstrekking

De kredietaanbieders, de consument en de maatschappij zijn gebaat bij een goed functionerend stelsel van kredietregistratie. Informatie-uitwisseling over kredieten leidt tot het verminderen van informatie-asymmetrie tussen de kredietaanbieder en de consument en tussen kredietaanbieders onderling. Omdat kredietregistratie onder andere belangrijk is om te beoordelen of een krediet past bij de financiële positie van de consument, is wettelijk bepaald dat krediet-aanbieders aangesloten moeten zijn bij een stelsel van kredietregistratie (artikel 4:32 Wft).

Hierdoor zijn wij in staat om kredietverstrekkers een overzicht te bieden welke leningen en eventuele betalingsachterstanden de consument heeft. Aan de hand van die gegevens kan de kredietverstrekker een uitspraak doen over het – wel of niet – verstrekken van een lening.

Problematische schulden

Schulden leiden vaak tot maatschappelijke en sociale problemen en vormen een steeds groter maatschappelijk probleem. Wanneer vroegtijdig gesignaleerd kan worden zijn er meer mogelijkheden om hulp te bieden. Stichting BKR ziet vroegsignalering daarom als één van de oplossingen om te voorkomen dat betalingsachterstanden oplopen en ontwikkelen tot een problematische schuldsituatie.

 

Stichting BKR heeft een beveiligd informatiesysteem ontwikkeld, Vindplaats van Schulden, waarbij gemeenten samen met woningcorporaties, energiemaatschappijen, waterbedrijven en zorgverzekeraars vroegtijdig betalingsproblemen kunnen signaleren.

Fraude in het financiële verkeer

Fraude in het financiële verkeer levert de maatschappij en de zakelijke klanten grote schade op. We beheren in opdracht van de Nederlandse Vereniging van Banken (NVB) en Vereniging van Financieringsondernemingen Nederland (VFN) het EVA-systeem en voor de Stichting Fraudebestrijding Hypotheken (SFH) het SFH-systeem. Beide fraudepreventiesystemen ‘draaien’ op hetzelfde platform, waardoor het voor aangesloten organisaties makkelijk en veilig is het register te raadplegen.

Daarnaast bieden we diensten aan op het gebied van KYC (Know Your Customer) waarmee we witwassen en het financieren van terrorisme voorkomen.

Identiteitsverificatie

Identiteitsfraude is een actueel en groeiend probleem. Met de toenemende digitalisering is een (online) identiteitsverificatie van groot maatschappelijk belang. Ook op dit gebied werkt Stichting BKR constant aan verbeterde mogelijkheden om identiteitsfraude in te dammen. Met BKR VIS (Verificatie Identificatie Systeem) delen we informatie met organisaties en overheden over de geldigheid van identiteits- en reisdocumenten. Het gaat dan om unieke nummers van gestolen, vermiste of om een andere reden ongeldig verklaarde documenten.

We doen het niet alleen.

Wij hechten veel waarde aan een goede samenwerking en het onderhouden van relaties. Alle organisaties waarmee we samenwerken, hebben belang bij de kredietgegevens die wij hun – in vertrouwen – bieden. Om een soepele en goedwerkende samenwerking te garanderen, hebben wij veelvuldig contact met deze organisaties, koepelorganisaties en overheden.