Artikel

Vroegsignalering werkt, maar er zijn verbeterpunten. Die conclusie trekt BKR-product owner Falk-Jan Hurenkamp uit de monitor Vroegsignalering Schulden, die Divosa eind november 2021 bekendmaakte.

Door een wijziging van de Wet gemeentelijke Schuldhulpverlening (Wgs) zijn gemeenten sinds 1 januari 2021 verplicht om vroegsignalering toe te passen. Dat betekent dat ze aan de slag moeten met signalen van ‘vastelastenpartners’ als zorgverzekeraars, verhuurders, waterbedrijven en energieleveranciers. Door er op die manier bovenop te zitten, wordt voorkomen dat beginnende schulden oplopen tot problematische schulden. “De monitor Vroegsignalering Schulden ondersteunt gemeenten om vroegsignalering zo efficiënt en effectief mogelijk in te richten”, legt Hurenkamp uit. “De monitor wordt sinds afgelopen zomer beheerd door Divosa, de vereniging van gemeentelijke directeuren en leidinggevenden in het sociaal domein. Dat baseert zich daarbij onder meer op de informatie van Vindplaats van Schulden (VPS) van Stichting BKR.”

Goede wil
Eind november 2021 bleek uit de Divosa-monitor Vroegsignalering Schulden dat 139 gemeenten in de eerste drie kwartalen van 2021 256 duizend signalen van betalingsachterstanden kregen. Iets meer dan de helft (52%) van deze signalen komt van de zorgverzekeraars. Het grootste deel (74%) van de signalen leidt tot een enkelvoudige melding, terwijl slechts 4% van de meldingen signalen bevatten van meerdere vaste lasten partners over één maand. Uit 17% van de meldingen vloeide succesvol contact met de betreffende inwoner voort. Van hen accepteerde 21% vervolgens hulp. “De 139 gemeenten vertegenwoordigen 58% van de Nederlandse bevolking, dus de Divosa-monitor Vroegsignalering Schulden geeft een goed beeld van de landelijke effecten van vroegsignalering”, vindt Hurenkamp. “Uit de cijfers blijkt dat alle partijen, met gemeenten voorop, proactief en vol goede wil met vroegsignalering aan de slag zijn gegaan. Dat is heel positief. De uitdaging is nu om met elkaar de effectiviteit en efficiëntie van vroegsignalering verder te verbeteren. Kernvraag daarbij is: hoe kunnen we er nog beter voor zorgen dat we de juiste mensen op het juiste moment bereiken?”

Juist over dat laatste is volgens Hurenkamp discussie tussen de diverse betrokkenen. “Belangrijk in dat verband is bijvoorbeeld het moment waarop en de frequentie waarmee signalen worden doorgegeven. Woningcorporaties enerzijds en zorgverzekeraars en energiebedrijven anderzijds doen dat nu iedere maand op verschillende momenten. Als er goede afspraken worden gemaakt over de wijze van aanleveren, waarbij de belangen van alle schuldeisers zijn gewaarborgd, zou dat de effectiviteit van vroegsignalering verbeteren. Ik zie hier een rol voor een onafhankelijke partij, die de belangen van alle stakeholders in balans moet brengen.”

Optimale bescherming
Wat Hurenkamp zorgen baart is dat sommige gemeenten nog niet altijd door hebben hoe privacygevoelig de data zijn die in vroegsignaleringsverband worden verzameld. “Ik ken voorbeelden waarbij aan ons wordt gevraagd om VPS op een houtje-touwtje-manier te koppelen aan andere gemeentelijke informatiesystemen, bijvoorbeeld op het gebied van schuldhulpverlening. Ik begrijp waarom het wordt gevraagd en de intenties zijn goed, maar het kan ten koste gaan van de zorgvuldigheid waarmee wordt omgegaan met de gegevens van kwetsbare mensen. Samen met gemeenten geven wij verdere invulling aan vroegsignalering. Alle verzamelde data moeten optimaal beschermd zijn, net als de privacy van de mensen waar de signalen betrekking op hebben.”

Over Stichting BKR

Stichting BKR beheert alle kredietgegevens in Nederland, waardoor kredietverstrekkers op basis van de actuele situatie de juiste kredietbeslissing kunnen nemen. Zo voorkomen we dat consumenten meer lenen dan hun portemonnee toelaat en beschermen we het financiële welzijn van heel Nederland. Kredietverstrekkers zijn verplicht elke lening die zij verstrekken, aan te melden bij Stichting BKR. Al die informatie slaan we op in een database zodat er een overzicht is van alle leningen in Nederland en hoe de Nederlanders afbetalen. Naast het beheren van kredietgegevens richt Stichting BKR zich in bredere zin op het voorkomen van problematische schuldsituaties, fraudepreventie en het beperken van financiële risico’s bij kredietverlening. Stichting BKR heeft geen winstoogmerk en bestaat sinds 1965.

Hoe behulpzaam vond je deze pagina?
Bedankt voor je feedback
Er is iets fout gegaan, probeer het opnieuw.