"Artikel"

Alle gemeenten kunnen individueel of via een Gemeenschappelijke regeling (GR) aansluiten bij ons. Wij hebben hiervoor samen met NVVK en VNG een uitvoeringsdocument opgesteld. De aansluiting past nu beter bij de praktijk en de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening (Wgs). Ook geeft dit document de nodige duidelijkheid voor gemeenten over wie moet, mag en kan aansluiten.

De Wgs borgt onder andere juridisch de informatieverstrekking van gemeenten aan kredietverstrekkers over inwoners die schuldhulpverlening krijgen voor problematische schulden. Gemeenten registreren de schuldhulpbeschikking bij ons wanneer er sprake is van problematische schulden, maar in de praktijk was niet altijd helder welke organisaties hiervoor een overeenkomst sluiten met ons. Het uitvoeringsdocument die wij samen met NVVK en VNG hebben opgesteld, geeft deze duidelijkheid nu wel. VNG Realisatie heeft ze al verwerkt in de ‘Handreiking gegevensuitwisseling BKR voor schuldhulpverlening’. Het uitvoeringsdocument met de afspraken zit hier als bijlage bij.

Wie meldt zich aan bij ons?
Aansluiting bij BKR is per juridische entiteit en gaat via een aanvraagformulier voor deelname bij ons. Dit betekent dat de verwerkingsverantwoordelijke (conform de AVG) zich aanmeldt bij ons. Dit kan een gemeente zijn, een Gemeenschappelijke regeling (GR) of een kredietverstrekker. Gemeentelijke kredietbanken zijn als kredietverstrekker al aangesloten, op grond van de Wet op het financieel toezicht (Wft). Dus voert de gemeente de Wgs zelf uit of heeft de gemeente deze gemandateerd? Dan tekent B&W. Heeft de gemeente de uitvoering van de Wgs gedelegeerd aan een GR? Dan tekent de GR namens de individuele gemeenten.

Wie sluit aan bij ons en zijn er aansluitkosten?
De gemeente die zelf de Wgs uitvoert sluit rechtstreeks aan bij ons om schuldhulpverlening, in geval van problematische schulden, te kunnen registreren en om de gegevens bij ons te kunnen raadplegen.

Gemeenten die de uitvoering van de Wgs hebben gemandateerd aan een derde partij sluiten ook zelf aan, maar het operationele berichtenverkeer kan namens de gemeente door de gemandateerde partij plaatsvinden.

Wanneer gemeenten de uitvoering van de Wgs hebben gedelegeerd aan een GR sluit de GR aan. De GR geeft aan welke gemeenten deelnemen aan de GR. Registratie van de schuldhulpverlening vindt door de GR plaats op naam van de deelnemende gemeenten.

Alleen gemeenten die op 1 januari 2021 de schuldhulpverlening niet door een NVVK-lid lieten uitvoeren, betalen aansluitkosten.

Wat nu?
Wij sturen binnenkort alle gemeenten of Gemeenschappelijke regelingen die nog niet zijn aangesloten een e-mail. Hierin staat per organisatie wat de afspraken betekenen voor het sluiten van de overeenkomst en de operationele aansluiting bij ons. Zodra het aanvraagformulier is ondertekend en de uitvoerende organisatie is aangesloten, kunnen alle beschikkingen (ook met terugwerkende kracht) worden geregistreerd.

Wil je gelijk aansluiten of meer informatie, neem dan contact op met BKR via 088-150 2600 of kcczakelijk@bkr.nl.

Over Stichting BKR

Stichting BKR beheert alle kredietgegevens in Nederland, waardoor kredietverstrekkers op basis van de actuele situatie de juiste kredietbeslissing kunnen nemen. Zo voorkomen we dat consumenten meer lenen dan hun portemonnee toelaat en beschermen we het financiële welzijn van heel Nederland. Kredietverstrekkers zijn verplicht elke lening die zij verstrekken, aan te melden bij Stichting BKR. Al die informatie slaan we op in een database zodat er een overzicht is van alle leningen in Nederland en hoe de Nederlanders afbetalen. Naast het beheren van kredietgegevens richt Stichting BKR zich in bredere zin op het voorkomen van problematische schuldsituaties, fraudepreventie en het beperken van financiële risico’s bij kredietverlening. Stichting BKR heeft geen winstoogmerk en bestaat sinds 1965.

Hoe behulpzaam vond je deze pagina?
Bedankt voor je feedback
Er is iets fout gegaan, probeer het opnieuw.