"Artikel"

Onlangs publiceerde de Autoriteit Financiële Markten (AFM) de Agenda 2022. Belangrijk onderwerp in dit document is de verduurzaming van de financiële sector en de rol die de financiële sector weer kan spelen bij verduurzaming. We vroegen Natalie Aartsen, hoofd Lenen, Sparen en Retailbeleggen van de AFM, naar het hoe en waarom van deze paragraaf.

In het interview dat in het komende nummer van Inzichtelijk staat, vertelt Natalie Aartsen onder meer over het feit dat de AFM toetst of financiële instellingen zich houden aan de geldende wet- en regelgeving. Immers, alle financiële instellingen moeten duurzaamheid in voldoende mate meenemen in de bedrijfsvoering en moeten hierover ook rapporteren. Duurzaamheidbeloftes die worden gedaan, moeten transparant zijn en natuurlijk ook worden waargemaakt. “Dan weten consumenten wat ze kopen en lijkt een product niet groener dan het daadwerkelijk is”, vertelt Aartsen.

Niet uitgekristalliseerd
Tegelijkertijd is de ontwikkeling van de wet- en regelgeving op dit gebied nog allerminst uitgekristalliseerd. Duurzaamheidsdefinities en verslaggevingsstandaarden zijn nog volop in ontwikkeling. “Ondertussen groeit de instroom van nieuw kapitaal in duurzame beleggingen snel. Met deze groei neemt ook de aandacht voor het risico op greenwashing toe. Het gaat dan om de zorg dat gewekte verwachtingen over het duurzaamheidsgehalte van beleggingen onvoldoende worden waargemaakt.” Uit AFM-onderzoek blijkt dat beleggers minder rendement accepteren als financiering bijdraagt aan het behalen van duurzaamheidsdoelen. De definitie van wat duurzaam beleggen is, is nu nog niet eenduidig. Dit kan aanbieders een prikkel geven om producten onterecht ‘groen’ te noemen. De AFM is in gesprek met de sector over dergelijke duurzaamheidsrisico’s.

Nog meer obstakels
En er zijn meer beren op de weg. De AFM ziet bijvoorbeeld ook risico’s voor beleggers. Aartsen daarover: “De informatieachterstand van beleggers maakt dat de uitkomst van duurzaam beleggen kan afwijken van hun verwachtingen. Met name retailbeleggers hebben vaak onvoldoende informatie om goed te kunnen inschatten of en op welke manier een belegging bijdraagt aan duurzaamheidsdoelen. Daarbij kunnen zij achteraf niet goed beoordelen of een investering doet wat van tevoren is toegezegd. Ook schokken als gevolg van bijvoorbeeld klimaatverandering kunnen beleggers confronteren met grote veranderingen in de waardering van hun beleggingen.”

Maar er valt genoeg te winnen
Desondanks valt er genoeg te winnen. De transitie naar een duurzame samenleving is een belangrijke uitdaging van deze tijd en ook van de financiële sector wordt in dat opzicht het nodige verwacht. “Denk daarbij aan het mobiliseren van kapitaal voor duurzame investeringen door overheden, ondernemingen en huishoudens. Daarnaast kunnen financiële instellingen - denk aan vermogensbeheerders en institutionele investeerders - bijdragen aan het verduurzamen van bedrijven door te sturen op duurzaamheidsaspecten in de bedrijfsvoering.”

Over vijf à tien jaar
Er valt nog wel het nodige te doen en de AFM vervult daarbij in de visie van Aartsen een belangrijke rol. “We willen eraan bijdragen dat ondernemingen zo snel mogelijk betrouwbare en toegankelijke informatie beschikbaar stellen over duurzaamheidsfactoren in hun bedrijfsactiviteiten. Het vooruitzicht is dat financiële instellingen over vijf à tien jaar duurzaamheidsaspecten hebben geïntegreerd in hun bedrijfsvoering, productontwikkeling, risicomanagement en investeringsbeslissingen.”

Over Stichting BKR

Stichting BKR beheert alle kredietgegevens in Nederland, waardoor kredietverstrekkers op basis van de actuele situatie de juiste kredietbeslissing kunnen nemen. Zo voorkomen we dat consumenten meer lenen dan hun portemonnee toelaat en beschermen we het financiële welzijn van heel Nederland. Kredietverstrekkers zijn verplicht elke lening die zij verstrekken aan te melden bij Stichting BKR. Al die informatie slaan we op in een database zodat er een overzicht is van alle leningen in Nederland en hoe de Nederlanders afbetalen. Naast het beheren van kredietgegevens richt Stichting BKR zich in bredere zin op het voorkomen van problematische schuldsituaties, fraudepreventie en het beperken van financiële risico’s bij kredietverlening. Stichting BKR heeft geen winstoogmerk en bestaat sinds 1965.

Over Stichting BKR
Hoe behulpzaam vond je deze pagina?
Bedankt voor je feedback
Er is iets fout gegaan, probeer het opnieuw.