"Artikel"

In de technische update van juni van dit jaar zijn de voorgenomen wijzigingen in het CKI omtrent schuldhulpverlening gecommuniceerd. Deze wijzigingen gaan in op 1 februari 2022. Als gevolg hiervan ontstaat een beter onderscheid tussen schuldhulpverlening (SH) en saneringskredieten (SK). 

Wat betekent dit voor mij? 
Voor de meest deelnemers is de impact beperkt. Zij registreren geen SH of SK, maar ontvangen deze gegevens wel. De specificatie van de soortcodes hebben we in de technische update van juni gedeeld. Om te controleren of deze codes juist werken, komen de SH en SK binnenkort beschikbaar in de D-omgeving. Wij zullen hierover apart communiceren. Gebruik je alleen het Zakelijk Portaal, dan hoef je niets te doen. BKR past het portaal aan en zorgt dat je vanaf 1 februari 2022 de nieuwe soortcodes kunt ontvangen. Daarnaast is de wijziging voornamelijk beleidsmatig. 

Voor deelnemers die bestaande SR-registraties hebben, zal BKR begin januari de overeenkomsten omzetten naar de nieuwe soortcodes. 

Aanpassing Algemeen Regelement CKI 
Op 1 februari 2022 zal het Algemeen Reglement CKI worden aangepast met de volgende wijzigingen. 

1. Artikel 1 Definities 
In de definitie van <overeenkomst> wordt onder sub c de beschikking van de gemeente op grond van de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening genoemd. De beschikking is geen overeenkomst in privaatrechtelijke zin, maar een besluit in bestuursrechtelijke zin. Er wordt daarom een afzonderlijke definitie van beschikking opgenomen. 

Beschikking 
De beschikking op grond van artikel 4a van de Wgs waarbij de consument tot een traject van schuldhulpverlening wordt toegelaten. 

2. Artikel 8 Raadplegen  
Artikel 8 lid 4 sub c wordt aangepast in: 
In het kader van de uitvoering van de Wgs een plan van aanpak opstellen en de beoordeling of een consument tot het traject van schuldhulpverlening wordt toegelaten (beschikking).  

Artikel 8 lid 5 wordt: 
De zakelijke klanten mogen de gegevens verifiëren die zij in het kader van de schuldhulpverlening hebben ontvangen, ter controle of deze nog juist en actueel zijn. 

3. Artikel 12 Melden achterstanden 
In artikel 12 lid 1 sub b wordt <schuldregeling in de vorm van een krediet> vervangen door <saneringskrediet>. 

4. Artikel 15 Melden overeenkomsten 
In artikel 15 lid 1 sub c wordt <schuldverlening (SR)> vervangen door <schuldverlening (SH)> en <saneringskrediet (SK)> wordt toegevoegd. 

5. Artikel 18 Saneringskrediet   
De titel van artikel 18 wordt gewijzigd in <saneringskrediet>. Artikel 18 lid 1 komt te vervallen onder vernummering van de overige leden. Er worden twee nieuwe leden ingevoegd. 

Artikel 18 lid 2 
De zakelijke klant registreert bij het aangaan van de overeenkomst het totaal door de consument te betalen bedrag en de looptijd waarbinnen de consument aan zijn betalingsverplichtingen moet voldoen. 

Artikel 18 lid 3 
Het totaal door de consument te betalen bedrag (bruto kredietbedrag) is het verstrekt netto kredietbedrag vermeerderd met rente en kosten. 

De toevoegingen zijn ter verduidelijking en consistentie met de andere artikelen. 

6. Artikel 18a Schuldhulpverlening  
Er wordt een nieuw artikel 18a ingevoegd: 

 Schuldhulpverlening 

  1. Schuldhulpverlening is het ondersteunen van de consument bij het vinden van een adequate oplossing gericht op de aflossing van de schulden alsmede nazorg. 
  2. De zakelijke klant meldt de gemeentelijke beschikking waarmee de inwoner tot het traject van schuldhulpverlening wordt toegelaten (op basis van de Wgs). 
Over Stichting BKR

Stichting BKR beheert alle kredietgegevens in Nederland, waardoor kredietverstrekkers op basis van de actuele situatie de juiste kredietbeslissing kunnen nemen. Zo voorkomen we dat consumenten meer lenen dan hun portemonnee toelaat en beschermen we het financiële welzijn van heel Nederland. Kredietverstrekkers zijn verplicht elke lening die zij verstrekken, aan te melden bij Stichting BKR. Al die informatie slaan we op in een database zodat er een overzicht is van alle leningen in Nederland en hoe de Nederlanders afbetalen. Naast het beheren van kredietgegevens richt Stichting BKR zich in bredere zin op het voorkomen van problematische schuldsituaties, fraudepreventie en het beperken van financiële risico’s bij kredietverlening. Stichting BKR heeft geen winstoogmerk en bestaat sinds 1965.

Hoe behulpzaam vond je deze pagina?
Bedankt voor je feedback
Er is iets fout gegaan, probeer het opnieuw.