Privacyverklaring

Persoonsgegevens zijn gegevens die iets over u vertellen of die we met u in verband kunnen brengen. Ook wanneer u zzp-er bent of een eenmanszaak, vof of maatschap heeft, wordt u gezien als persoon en gaat het om gegevens die direct of indirect iets over u vertellen.

Door de aard van onze dienstverlening beschikken wij over veel persoonsgegevens, misschien ook wel persoonsgegevens van u. Wij willen u graag duidelijk en transparant informeren over hoe wij met deze gegevens omgaan. In deze privacyverklaring geven wij antwoord op de belangrijkste vragen over de verwerking van uw persoonsgegevens door Stichting BKR.

Privacyverklaring

Persoonsgegevens zijn gegevens die iets over u vertellen of die we met u in verband kunnen brengen. Ook wanneer u zzp-er bent of een eenmanszaak, vof of maatschap heeft, wordt u gezien als persoon en gaat het om gegevens die direct of indirect iets over u vertellen.

Door de aard van onze dienstverlening beschikken wij over veel persoonsgegevens, misschien ook wel persoonsgegevens van u. Wij willen u graag duidelijk en transparant informeren over hoe wij met deze gegevens omgaan. In deze privacyverklaring geven wij antwoord op de belangrijkste vragen over de verwerking van uw persoonsgegevens door Stichting BKR.

Onze belofte:

 • Wij gaan zorgvuldig om met uw gegevens. U kunt erop rekenen dat uw gegevens bij ons veilig zijn en dat wij ons houden aan de wet.
 • Wij delen uw gegevens alleen met zakelijke klanten die een rechtsgeldige grondslag hebben om uw gegevens in te zien.
 • Wij verkopen uw gegevens niet aan derden.

 De bescherming van uw persoonsgegevens is een van onze belangrijkste aandachtsgebieden. We hanteren hiervoor vier basisbeginselen:

Controle: Stichting BKR besteedt veel aandacht aan risicomanagement en technische beveiliging. Wij laten regelmatig externe audits verrichten op privacy en de beveiliging van persoonsgegevens.

Transparantie:
Wij zijn transparant en helder over de manier waarop en met welk doel wij uw persoonsgegevens verzamelen en gebruiken. We zijn duidelijk over de invulling van de normen die op ons van toepassing zijn.

Beveiliging:
Wij beschermen de persoonsgegevens die aan ons zijn toevertrouwd via een krachtige beveiliging. Deze beveiliging laten we regelmatig controleren en jaarlijks certificeren.

Wettelijk kader: Wij zetten ons maximaal in voor de rechtsbescherming van uw privacy. Alleen die partijen die hiervoor een rechtsgeldige grondslag hebben kunnen bij uw gegevens.

In deze privacyverklaring hebben wij voor u op een rij gezet hoe wij omgaan met uw persoonsgegevens. U kunt hierin lezen welke gegevens wij van u verwerken en welke invloed u daar zelf op kunt uitoefenen. De privacyverklaring is van toepassing op alle gegevens die wij van u verwerken in het kader van de producten en diensten die BKR heeft. De privacyverklaring is opgebouwd uit verschillende hoofdstukken.

Wij behouden ons het recht voor deze privacyverklaring aan te passen. Wijzigingen worden op onze website gepubliceerd.

Wie is verantwoordelijk voor de verwerking van uw privacygegevens?

Stichting BKR is voor een aantal producten verwerkingsverantwoordelijke en voor een aantal producten verwerker. Als verwerkingsverantwoordelijke bepalen we zelf het doel waarvoor en de middelen waarmee gegevens worden verwerkt. Als verwerker voeren wij de werkzaamheden conform de voorschriften van anderen uit. In dit document geven we per product aan welke verantwoordelijkheid wij hebben.

Wanneer wij verwerkingsverantwoordelijke zijn, dan spreken we over:
Stichting BKR
Teisterbantlaan 2a
4006 EB te Tiel
Handelsregister 11009074

Stichting BKR heeft een Functionaris voor de Gegevensbescherming, dit is:
De heer Van Leeuwen
Teisterbantlaan 2a
4006 EB te Tiel
Mail: fg@bkr.nl

 

BKR levert de volgende producten*:  

 

 Rol BKR

Centraal Krediet Informatiesysteem (CKI)

Verwerkingsverantwoordelijke**

Centraal   registratiesysteem Vindplaats van Schulden (VPS)

Verwerker***

Fraude in het financieel verkeer (EVA-SFH)

Verwerker

Fraude in het financieel verkeer (Insolventie)

Verwerkingsverantwoordelijke

Fraude in het financieel verkeer (Sanctie)

Verwerkingsverantwoordelijke

Politically Exposed   Person (PEP)

Verwerkingsverantwoordelijke

Identiteitsverificatie (VIS)

Verwerkingsverantwoordelijke

 *)      Toelichting van de producten volgt.
**)    Als verwerkingsverantwoordelijke bepalen we zelf het doel waarvoor en de middelen waarmee gegevens worden verwerkt.
***)  Als verwerker voeren wij de werkzaamheden conform de voorschriften van anderen uit.

Centraal Krediet Informatiesysteem (CKI)

Wanneer uw gegevens worden gebruikt voor kredietactiviteiten ontvangt Stichting BKR van de kredietverlener uw persoonlijke gegevens. Deze persoonsgegevens worden opgenomen in het Centraal Krediet Informatiesysteem (CKI) en worden gebruikt door en voor kredietverstrekkers in het kader van hun wettelijke zorgplicht. Naast de door u verstrekte informatie, over bijvoorbeeld uw salaris, raadpleegt de kredietverstrekker ook de informatie die is opgenomen in het CKI. Omdat de kredietverstrekker rekening moet houden met uw kredietgeschiedenis, gebruikt de kredietverstrekker mede deze gegevens om te beoordelen of het verantwoord is u een krediet te verstrekken. Wanneer u al een krediet bent aangegaan, dan geeft de kredietgeschiedenis de kredietverstrekker inzicht in omvang van uw andere verplichtingen en eventuele bijzonderheden. Deze informatie gebruikt hij mede om te beoordelen of u de lasten van het aangevraagde nieuwe krediet kunt dragen. Dit is onderdeel van de zorgplicht van de kredietverlener en helpt bij het verantwoord verstrekken van leningen. Op deze wijze beoogd de zorgplicht te voorkomen dat een kredietaanvrager meer kredieten krijgt dan hij zich kan veroorloven en wordt het aantal niet-invorderbare leningen verminderd.

Niet alle kredieten worden in het CKI geregistreerd. Voor meer informatie over het CKI, de soorten kredieten en de bijzonderheden die kunnen worden geregistreerd verwijzen wij naar het algemeen reglement.

Welke gegevens kunnen worden geregistreerd?
In het Centraal Krediet Informatiesysteem (CKI) staan alleen de persoons- en kredietgegevens van personen met één of meer kredieten. De persoonsgegevens betreffen:

 • voorletter(s)
 • geboortenaam
 • geboortedatum
 • adres
 • postcode
 • woonplaats

 De kredietgegevens betreffen:

 • soort krediet;
 • krediet- of contractnummer;
 • hoogte van het krediet of de limiet (doorlopend krediet);
 • ingangs- en einddatum;
 • eventuele bijzonderheden die zich voordoen (bijvoorbeeld een betalingsachterstand of een betalingsregeling).

Waarvoor kunnen de persoonsgegevens worden gebruikt?
De persoonsgegevens en de bijbehorende kredietgegevens kunnen worden gebruikt:

 • door een kredietverstrekker als onderdeel van het onderzoek of u de lasten van een krediet kunt dragen;
 • door schuldhulpverlening en andere organisaties in het kader van voorkomen of oplossen van overkreditering en problematische schuldsituaties;
 • voor statistische analyses (bijvoorbeeld de hypotheekbarometer);
 • om te voldoen aan wettelijke verplichtingen;
 • door de betrokken persoon zelf (bij een inzageverzoek).

 Doorgifte persoonsgegevens buiten de EU
Stichting BKR verstrekt in het kader van dit product geen persoonsgegevens aan derden buiten de Europese Unie.  Alleen voor de BKR Buitenland Toets kunnen persoonsgegevens aan landen buiten de EU worden verleend. De gegevens worden alleen verstrekt wanneer hiervoor een passend beschermingsniveau is ingeregeld. Zie voor meer uitleg ‘Producten voor kredietverstrekkers’ – ‘Buitenland Toets’.

Bewaartermijn
De persoonsgegevens en de bijbehorende kredietgegevens worden vijf jaar na de datum waarop de kredietovereenkomst is beëindigd verwijderd. Er zijn uitzonderingen op deze regel, bijvoorbeeld wanneer een kredietaanvrager overlijdt of als er sprake is van een restschuld. Voor meer informatie over het verwijderen van persoonsgegevens, de bijbehorende kredietgegevens en de bewaartermijn verwijzen wij naar het algemeen reglement.

Andere producten op basis van het CKI

Producten voor consumenten
Stichting BKR biedt consumenten de mogelijkheid om digitaal of per post, kosteloos zijn of haar gegevens die bij BKR bekend zijn op te vragen.

Producten voor kredietverstrekkers
Deze producten dienen ter ondersteuning van de wettelijke verplichtingen van kredietverstrekkers. Het betreft de volgende producten:

BKR Score: Dit is een aanvullende berekening die, op aanvraag van de kredietverstrekker en alleen in combinatie met een BKR Toets (de hiervoor beschreven toets waarbij een kredietverstrekker nagaat welke kredieten een aanvrager heeft en/of heeft gehad) kan worden gemaakt. De berekening wordt uitgevoerd op basis van de gegevens in het CKI en de door de kredietverstrekker geleverde parameters. BKR adviseert de kredietverlener niet over het aangaan van een kredietovereenkomst. Deze beslissing neemt de kredietverlener zelf. Iedere kredietverlener heeft zijn eigen criteria waarop hij een kredietscore laat opstellen en beoordeelt. Het resultaat van de berekening ondersteunt de kredietverstrekker bij het onderzoek of de betrokken aanvrager de lasten van het krediet kan dragen.

BKR Status Toets: Dit is een beperkte toets die bemiddelaars (zonder de rechten van een kredietverstrekker maar met een Wft-diploma én een bemiddelingscertificaat) ondersteunt bij het onderzoek of de betrokken aanvrager de lasten van een krediet kan dragen. Een bemiddelaar ontvangt geen gedetailleerde persoonsgegevens, geregistreerde kredieten en eventuele bijzonderheden bij deze kredieten. De resultaten worden enkel gepresenteerd in de kleuren groen, oranje of rood. Een bemiddelaar is verplicht om voor zijn onderzoek niet enkel dit resultaat te gebruiken.

BKR Buitenland Toets: Indien een kredietverstrekker het kredietverleden van een consument in het buitenland wil onderzoeken, kan hij gebruik maken van de BKR Buitenland Toets. Stichting BKR vraagt dan bij vergelijkbare instanties in een beperkt aantal landen (België, Duitsland, Italië, Oostenrijk en de Caribische eilanden (Curaçao, Bonaire en Sint-Maarten)), de kredietgegevens op.

BKR Archieftoets: Kredietverstrekkers zijn wettelijk verplicht om de toetsresultaten van hun kredieten te bewaren. Indien een kredietverstrekker dit wenst kan Stichting BKR deze archieffunctie vervullen.

BKR Screening: Kredietverstrekkers zijn wettelijk verplicht om de persoons- en kredietgegevens in hun systemen juist en volledig te houden. Deze screening is een hulpmiddel voor de kredietverstrekker om te bepalen of de gegevens in zijn systemen overeenkomen met de gegevens in het CKI.

BKR Monitoring: Kredietverstrekkers zijn ook wettelijk verplicht om gedurende de looptijd van een krediet te onderzoeken of de last van het verstrekte krediet nog kan worden gedragen door de aanvrager. BKR Monitoring ondersteunt de kredietverstrekker bij deze wettelijke verplichting.

Centraal registratiesysteem Vindplaats van Schulden (VPS)

Vroegsignalering van schulden is een belangrijk onderdeel van de gemeentelijke schuldhulpverlening. Hoe eerder iemand in beeld is bij de schuldhulpverlening, hoe sneller gestart kan worden met het zoeken naar een oplossing. Hiermee wordt voorkomen dat eventuele problemen met schulden nog groter worden. Vroegsignalering bestaat uit gerichte acties van gemeenten om mensen met (dreigende) problematische schulden in beeld te brengen, met als doel hen vroegtijdig te ondersteunen.

Stichting BKR heeft vanuit haar doelstelling en maatschappelijke betrokkenheid bij de schuldenproblematiek het initiatief genomen tot het centraal registratiesysteem Vindplaats van Schulden (VPS). Als iemand meerdere betalingsachterstanden heeft meldt het systeem dit bij de betrokken gemeente. Op basis van deze melding onderzoekt de gemeente of er daadwerkelijk sprake is van problematische schulden en of hulpverlening noodzakelijk is.

Dienstverleners zoals woningbouwverenigingen, nutsbedrijven, zorgverzekeraars en gemeentelijke belastingkantoren kunnen meewerken aan het registratiesysteem Vindplaats van Schulden. Als dienstverleners meewerken hebben zij hierover met een gemeente afspraken gemaakt.  Zij melden eventuele betalingsachterstanden van inwoners van de betrokken gemeente aan het registratiesysteem Vindplaats van Schulden.

Stichting BKR is verwerker van persoonsgegevens voor gemeenten. Voor meer informatie over de verwerking van uw persoonsgegevens door de gemeente, verwijzen wij u naar de website van uw gemeente.

Fraude in het financieel verkeer (EVA-SFH)

Stichting BKR is voor de Nederlandse Vereniging van Banken (NVB) en de Vereniging van Financieringsondernemingen Nederland (VFN) verwerker van de Externe Verwijzingsapplicatie (EVA-systeem). Voor meer informatie over de verwerking van uw persoonsgegevens verwijzen wij u naar de website van de NVB en de VFN.
NVB via https://www.nvb.nl
VFN via http://www.vfn.nl

Daarnaast is BKR verwerker voor de Stichting Fraudebestrijding Hypotheken van het SFH-systeem. Voor meer informatie over de verwerking van uw persoonsgegevens verwijzen wij u naar de website van de SFH.

SFH via https://www.stichtingfraudebestrijdinghypotheken.nl

Fraude in het financieel verkeer (Insolventie)

Met de Insolventie Toets kan een kredietverstrekker, in het kader van zijn wettelijke zorgplicht, nagaan of u te maken heeft, of heeft gehad, met faillissementen, surseances van betaling en/of schuldsaneringen. BKR maakt hiervoor gebruik van een openbare register: het Centraal Insolventieregister (CIR).

De volgende gegevens kunnen worden geregistreerd:

 • achternaam
 • initialen
 • naam partner
 • geboortedatum
 • adres
 • huisnummer
 • postcode
 • land

Waarvoor kunnen de persoonsgegevens worden gebruikt?
Met de Insolventie Toets kan een kredietverstrekker nagaan of u te maken heeft, of heeft gehad, met faillissementen, surseances van betaling en/of schuldsaneringen.

Doorgifte persoonsgegevens buiten de EU
Stichting BKR verstrekt in het kader van dit product geen persoonsgegevens aan derden buiten de Europese Unie.

Bewaartermijn
De persoonsgegevens worden verkregen van de Raad voor de Rechtspraak. Ten aanzien van persoonsgegevens afkomstig van de Raad voor Rechtspraak geldt een bewaartermijn van zes maanden.

Rol
BKR is voor de Insolventie Toets de verwerkingsverantwoordelijke.

Fraude in het financieel verkeer (Sanctie)

Kredietverstrekkers zijn overeenkomstig de wet ter voorkomen van witwassen en financiering van terrorisme (Wwft) verplicht om, voordat zij een krediet verlenen, te onderzoeken of u voorkomt op een sanctielijst. Dit kunnen zij doen met de Sanctie Toets. De volgende sanctielijsten worden bij deze toets geraadpleegd:

 1. de sanctielijst van de Europese Unie;
 2. de sanctielijst van het Amerikaanse ministerie van Financiën (meer specifiek: The Office of Foreign Assets Control (OFAC);
 3. de nationale sanctielijst terrorisme van het ministerie van Justitie en Veiligheid.

De volgende gegevens kunnen worden geregistreerd:

 • achternaam
 • volledige naam
 • geboortedatum
 • geslacht
 • datum aanmaak
 • bron

Waarvoor kunnen de persoonsgegevens worden gebruikt?
Met de Sanctie Toets kan een kredietverstrekker nagaan of u voorkomt op een sanctielijst.

Doorgifte persoonsgegevens buiten de EU
Stichting BKR verstrekt in het kader van dit product geen persoonsgegevens aan derden buiten de Europese Unie.

Bewaartermijn
De persoonsgegevens worden na vijf jaar verwijderd.

Rol
BKR is voor de Sanctie Toets de verwerkingsverantwoordelijke.

Politically Exposed Person (PEP)

Kredietverstrekkers zijn overeenkomstig de wet ter voorkomen van witwassen en financiering van terrorisme (Wwft) verplicht om, voordat zij een krediet verlenen, een verscherpt cliënten onderzoek te doen als de aanvrager a) een Politically Exposed Person (PEP), ofwel een politiek prominent persoon is en b) als de aanvrager niet in Nederland woont of niet de Nederlandse nationaliteit heeft.

 De volgende gegevens kunnen worden geregistreerd:

 • achternaam
 • voornaam
 • middelnaam
 • geboortedatum
 • geslacht
 • nationaliteit
 • datum gevonden
 • datum geregistreerd
 • adres(sen)
 • plaats(en)
 • postcode
 • staat
 • land
 • alias(sen)

Waarvoor kunnen de persoonsgegevens worden gebruikt?
Met de PEP Toets  kan een kredietverstrekker indicatief onderzoeken of u een Politically Exposed Person (PEP) bent. Om dit feitelijk vast te stellen zal de kredietverlener aanvullend onderzoek moeten uitvoeren.

Doorgifte persoonsgegevens buiten de EU
Stichting BKR verstrekt in het kader van dit product geen persoonsgegevens aan derden buiten de Europese Unie.

Bewaartermijn
De persoonsgegevens worden na vijf jaar verwijderd.

Rol
BKR is voor de PEP Toets de verwerkingsverantwoordelijke.

Identiteitsverificatie (VIS)

Bij het sluiten van een contract kunnen organisaties die daar belang bij hebben, uw identiteit controleren. Door het BKR Verificatie Informatie Systeem (VIS) te raadplegen kunnen zij nagaan of het door u gebruikte identiteitsdocument geldig is.

Het BKR VIS maakt hiertoe gebruik van informatie van de Politie (Landelijke Eenheid van de Nationale Politie (LENP)), de Rijksdienst voor Identiteitsgegevens (RvIG) en de Rijksdienst voor het Wegverkeer (RDW).

Bij een BKR VIS Toets worden de systemen van de Rijksdienst voor Identiteitsgegevens (RvIG) en de Rijksdienst voor het Wegverkeer (RDW) geraadpleegd. Alleen de gegevens van de Politie (Landelijke Eenheid van de Nationale Politie (LENP)) worden bewaard in het BKR VIS.

Welke gegevens kunnen worden geregistreerd?
In het BKR VIS zijn alleen de nummers van identiteitsdocumenten van vermiste, gestolen of anderszins ongeldige identiteitsdocumenten opgenomen die gesignaleerd zijn door de Politie.

Waarvoor kunnen de persoonsgegevens worden gebruikt?
Met de BKR VIS Toets kan een organisatie nagaan of een ter identificatie gebruikt document als vermist, gestolen of anderszins ongeldig is gesignaleerd.

Doorgifte persoonsgegevens buiten de EU
Stichting BKR verstrekt in het kader van dit product geen persoonsgegevens aan derden buiten de Europese Unie.

Bewaartermijn
De in het Verificatie Informatie Systeem opgeslagen documentnummers worden dagelijks aangepast op basis van een update van de Politie. Verder worden er geen wijzigingen aangebracht.

Rol
BKR is voor BKR VIS de verwerkingsverantwoordelijke.

Wat kunt u doen wanneer u wilt weten welke persoonsgegevens BKR van u heeft?

U kunt de persoonsgegevens die we van u hebben opvragen. Dit wordt inzage genoemd. Hieronder vindt u de productenlijst van BKR met uitleg hoe u uw gegevens kunt opvragen of inzien.

Product

Inzage

Informatie die we nodig hebben voor de inzage

Formulier

Centraal Krediet Informatiesysteem (CKI)

Iedereen heeft het recht om kosteloos al zijn of haar persoons-en kredietgegevens die in het CKI zijn geregistreerd in te zien.

De inzage kan op één van de volgende manieren  worden verstrekt:
1. Digitale verstrekking.
Hierbij wordt er via een digitaal aanvraagformulier op de website van bkr.nl de mogelijkheid geboden om binnen een beveiligde ‘Mijn’ omgeving inzicht te krijgen in de eigen gegevens die bij BKR bekend zijn. Identificatie zal hierbij plaatsvinden middels iDIN. Dit is een identificatiemethode ontwikkeld door Nederlandse banken. Zie (https://www.idin.nl/bedrijven/veiligheid-en-privacy/) voor meer informatie over de veiligheid en privacy van iDIN.

2. Verstrekking per post.
Hierbij wordt er aan de hand van een ingevuld aanvraagformulier en bijgevoegd kopie legitimatie per post een fysieke inzage verstrekt op het huidige adres van de consument

 • naam
 • adres
 • vaste- en/of mobiele telefoonnummer
 • emailadres
 • kopie van een geldig legitimatiebewijs in geval van inzage per post

 

Aanvraagformulier

Centraal registratiesysteem Vindplaats van Schulden (VPS)

U kunt via de gemeente waar u staat ingeschreven om inzage vragen van   uw gegevens (als uw gemeente gebruikt maakt van het VPS).

Fraude in het financieel verkeer (EVA-SFH)

Voor meer informatie over de verwerking van uw persoonsgegevens verwijzen wij u naar de website van de NVB, de VFN en de SFH. Bij deze stichtingen kunt u om inzage vragen van uw gegevens.

NVB via https://www.nvb.nl

VFN via http://www.vfn.nl

SFH via https://www.stichtingfraudebestrijdinghypotheken.nl

Fraude in het financieel verkeer (Insolventie)

Iedereen heeft het recht om kosteloos al zijn of haar persoonsgegevens die in het insolventieregister zijn geregistreerd in te zien.

De inzage kan op de volgende manier worden verstrekt:
Digitale verstrekking.

Hierbij wordt er via een digitaal aanvraagformulier op de website van bkr.nl de mogelijkheid geboden om binnen een beveiligde ‘Mijn’ omgeving inzicht te krijgen in de eigen gegevens die bij BKR bekend zijn. Identificatie zal hierbij plaatsvinden middels iDIN. Dit is een identificatiemethode ontwikkeld door Nederlandse banken. Zie (https://www.idin.nl/bedrijven/veiligheid-en-privacy/) voor meer informatie over de veiligheid en privacy van iDIN.

Voor inzage in faillissementen, surseances van betaling en/of   schuldsaneringen kunt u ook het Centraal Insolventieregister raadplegen via https://insolventies.rechtspraak.nl

Fraude in het financieel verkeer (Sanctie)

Iedereen heeft het recht om kosteloos al zijn of haar persoons die in de sanctielijst zijn geregistreerd in te zien.

De inzage kan op de volgende manier worden verstrekt:
Digitale verstrekking.
Hierbij wordt er via een digitaal aanvraagformulier op de website van bkr.nl de mogelijkheid geboden om binnen een beveiligde ‘Mijn’ omgeving inzicht te krijgen in de eigen gegevens die bij BKR bekend zijn. Identificatie zal hierbij plaatsvinden middels iDIN. Dit is een identificatiemethode ontwikkeld door Nederlandse banken. Zie (https://www.idin.nl/bedrijven/veiligheid-en-privacy/) voor meer informatie over de veiligheid en privacy van iDIN.

Voor inzage in de sanctielijst kunt u de volgende (openbare) bronnen raadplegen:

 1. de sanctielijst van de Europese Unie via https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/internationale-sancties/sanctiemaatregelen/landen-organisaties-en-personen-waartegen-sancties-gelden
 2. de sanctielijst Amerikaanse ministerie van Financiën via https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions
 3.  de nationale sanctielijst terrorisme via https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/terrorisme-en-nationale-veiligheid/documenten/rapporten/2015/08/27/nationale-terrorismelijst

 

 

Product

Inzage

Politically Exposed   Person (PEP)

Iedereen heeft het recht om kosteloos al zijn of haar persoonsgegevens die in het PEP systeem zijn geregistreerd in te zien.

De inzage kan op één van de volgende manieren  worden verstrekt:
1. Digitale verstrekking.
Hierbij wordt er via een digitaal aanvraagformulier op de website van bkr.nl de mogelijkheid geboden om binnen een beveiligde ‘Mijn’ omgeving inzicht te krijgen in de eigen gegevens die bij BKR bekend zijn. Identificatie zal hierbij plaatsvinden middels iDIN. Dit is een identificatiemethode ontwikkeld door Nederlandse banken. Zie (https://www.idin.nl/bedrijven/veiligheid-en-privacy/) voor meer informatie over de veiligheid en privacy van iDIN.

2. Verstrekking per post.
Hierbij wordt er aan de hand van een ingevuld aanvraagformulier en bijgevoegd kopie legitimatie per post een fysieke inzage verstrekt op het huidige adres van de consument

Vanwege de minimale data in PEP is het niet mogelijk om met zekerheid vast te stellen of u voorkomt in PEP. De PEP Toets en dus ook de inzage is niet meer dan een indicatie of een persoon voorkomt in PEP.

Om deze reden wordt, indien uw achternaam én geboortedatum overeenkomen met een registratie in het PEP-register, de inzage als volgt beantwoord:
Omdat uw achternaam én geboortedatum overeenkomen met een registratie in PEP stellen wij vast dat u mogelijk  voorkomt in PEP.

Identiteitsverificatie   (VIS)

Indien u inzage wilt hebben in uw gegevens in het VIS-registratiesysteem, kunt u hetzelfde fysieke aanvraagformulier (per post) gebruiken als voor inzage in uw persoonsgegevens in het Centraal Krediet Informatiesysteem (CKI).

Indien u met een gesignaleerd identiteitsdocument een inzageverzoek doet zal het verzoek, omdat het geleverde identiteitsdocument als ongeldig is gesignaleerd, niet kunnen worden behandeld. U krijgt hierover bericht.

Indien u met een niet gesignaleerd identiteitsdocument een inzageverzoek doet, zal het resultaat zijn dat het opgegeven documentnummer niet voorkomt in het BKR Verificatie Informatie Systeem.

U bent het niet eens met de gegevens op het overzicht. Wat kunt u doen?

 

Wijzigen gegevens in het Centraal Krediet Informatiesysteem
Stap 1 - Overleg met uw kredietverstrekker 
De kredietverstrekker registreert uw persoons- en kredietgegevens in het CKI. Op de inzage staan de contactgegevens van de kredietverstrekker(s) die voor u een of meer kredieten heeft geregistreerd. Wanneer deze gegevens volgens u niet kloppen, dan kan de kredietverstrekker ervoor zorgen dat deze worden gewijzigd. Hiertoe kunt u een verzoek tot het wijzigen van uw gegevens indienen bij de kredietverstrekker.
Dit doet u als volgt:

1. Schrijf een brief en leg duidelijk uit: 

 • wat er volgens u niet klopt op het overzicht;
 • om welke overeenkomst het gaat;
 • hoe u denkt dat uw verzoek of klacht kan worden opgelost.

2. Kopieer alle belangrijke documenten, zoals contracten, correspondentie, mails en betalingsbewijzen.
3. Stuur vervolgens een aangetekende brief of een e-mail naar uw kredietverstrekker. Kijkt u voor het juiste (mail)adres op de website van de kredietverstrekker. Iedere kredietverstrekker is wettelijk verplicht om de contactgegevens van de Functionaris voor de Gegevensbescherming (FG) op de website te publiceren. U kunt uw verzoek tot deze FG richten. Stuur als bijlage alle kopieën van de belangrijke (bij punt 2 genoemde) documenten mee alsmede een kopie van het overzicht van Stichting BKR.
4. Is de kredietverstrekker het eens met uw wijzigingsverzoek? Dan passen zij de gegevens aan in het CKI. U ontvangt dan een nieuw overzicht met de aangepaste gegevens.
Stap 2 - Ga eventueel naar de Geschillencommissie BKR Is de kredietverstrekker het oneens met uw verzoek? Dan kunt u besluiten uw verzoek of klacht voor te leggen aan de Geschillencommissie BKR. De Geschillencommissie BKR bestaat uit onafhankelijke deskundigen op het gebied van privacywetgeving en kredietverlening. Zij beoordelen of de kredietverlener en Stichting BKR zich aan de BKR-regels hebben gehouden. Voor meer informatie verwijzen wij u naar de brochure Geschillencommissie van BKR.
Wijzigen gegevens in insolventiesysteem Voor verzoek tot rectificatie, beroep op bezwaar of verzoek tot gegevenswissing van schuldsaneringsregistraties kunt u contact opnemen met het Bureau Wsnp (contactgegevens bureau Wsnp https://www.bureauwsnp.nl/voor-burgers/registers-schuldsanering).
Voor verzoek tot rectificatie, beroep op bezwaar of verzoek tot gegevenswissing van faillissementen en surseances van betaling, kunt u contact opnemen met de rechtbank die de insolventie in behandeling heeft of afgehandeld heeft (Contactgegevens rechtbanken https://www.rechtspraak.nl/Organisatie-en-contact/Contact).
Wijzigen gegevens in de sanctielijst

Voor verzoek tot rectificatie, beroep op bezwaar en verzoek tot gegevenswijziging van gegevens in een sanctielijst, kunt u een verzoek indienen bij de organisatie waar uw gegevens zijn opgenomen. Raadpleeg hiervoor de openbare bronnen:

 1. de sanctielijst van de Europese Unie via https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/internationale-sancties/sanctiemaatregelen/landen-organisaties-en-personen-waartegen-sancties-gelden
 2. de sanctielijst Amerikaanse Ministerie van Financiën via https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions
 3. de nationale sanctielijst terrorisme via https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/terrorisme-en-nationale-veiligheid/documenten/rapporten/2015/08/27/nationale-terrorismelijst

Wijzigen gegevens in het Politically Exposed Person (PEP) register Vanwege de minimale data in het PEP-register is het niet mogelijk om met zekerheid vast te stellen of u voorkomt in het PEP-register. De BKR PEP Toets is niet meer dan een indicatie of een persoon voorkomt in het PEP-register.
Indien uw achternaam én geboortedatum overeenkomen met een registratie in het PEP-register komt u mogelijk voor in PEP-register.
Om deze reden kan, indien uw achternaam én geboortedatum overeenkomt met een registratie uit het PEP register de registratie in het PEP register niet worden gewijzigd. Er is geen mogelijkheid om vast testellen dat het uw gegevens betreft.
Identiteitsverificatie (VIS) Indien u wordt geïnformeerd dat het door u gebruikte identiteitsdocument is gesignaleerd als gestolen, vermist of anderszins ongeldig is verklaard, dan raden we u aan om aangifte te doen. Is de signalering naar uw mening niet correct? Wendt u zich dan, afhankelijk van het soort identiteitsdocument, tot een van de onderstaande instanties:

Identiteitsbewijs

Waar

Nederlands   paspoort en woonachtig in Nederland

Bij de   gemeente waar u staat ingeschreven.

Nederlands   paspoort en woonachtig in het buitenland

Bij de   Nederlandse ambassade in het land waar u op dat moment woonachtig bent.

Nederlands   rijbewijs

Bij de Rijksdienst   voor het Wegverkeer (RDW). Contactgegevens van het RDW vindt u op www.rdw.nl.

Europees   paspoort

Bij de   betreffende buitenlandse ambassade of het consulaat in Nederland. De adressen   van de buitenlandse vertegenwoordigers in Nederland zijn beschikbaar op www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/ambassades-consulaten-en-overige-vertegenwoordigingen/overzicht-landen-en-gebieden).

 

U wilt uw gegevens verwijderd hebben. Hoe doet u dat?

Een kredietverstrekker kan bij uitzondering een registratie verwijderen als na zorgvuldige belangenafweging blijkt dat de registratie disproportioneel is. Indien u met de betrokken kredietverstrekker(s) niet tot een passende oplossing komt, dan kunt u een klacht indienen bij de Geschillencommissie van BKR of u wenden tot de rechter of het Kifid (Klachteninstituut Financiële Dienstverlening). Zij kunnen een bindend advies geven.

In geval er sprake is van een evident onterechte registratie zal de kredietverstrekker of Stichting BKR overgaan tot verwijdering van de gegevens uit het CKI. Krediet- of persoonsgegevens worden vanzelfsprekend gewist na een uitspraak van de rechter, de Geschillencommissie BKR of het Kifid.

Hoe kunt u uw gegevens laten verwijderen?

Centraal Krediet Informatiesysteem
Stap 1 - Neem contact op met uw kredietverstrekker 
De kredietverstrekker registreert uw persoons- en kredietgegevens in het CKI. Op de inzage staan de contactgegevens van de kredietverstrekker(s) die voor u een of meer kredieten heeft geregistreerd. Wanneer deze gegevens volgens u niet kloppen, dan kan de kredietverstrekker ervoor zorgen dat deze worden verwijderd. Hiertoe kunt u een verzoek tot het verwijderen van uw gegevens indienen bij de kredietverstrekker

Dit doet u als volgt:

1. Schrijf een brief en leg duidelijk uit: 

 • wat er volgens u niet klopt op het overzicht.
 • om welke overeenkomst het gaat.
 • hoe u denkt dat uw klacht opgelost kan worden.

2. Kopieer alle belangrijke documenten, zoals contracten, correspondentie, mails en betalingsbewijzen.

3. Stuur vervolgens een aangetekende brief of een e-mail naar uw kredietverstrekker. Kijkt u voor het juiste (mail)adres op de website van de kredietverstrekker. Iedere kredietverstrekker is wettelijk verplicht om de contactgegevens van de Functionaris voor de Gegevensbescherming (FG) op de website te publiceren. U kunt uw verzoek tot deze FG richten. Stuur als bijlage alle kopieën van de belangrijke (bij punt 2 genoemde) documenten mee alsmede een kopie van het overzicht van Stichting BKR.

4. Is de kredietverstrekker het eens met uw verzoek tot verwijdering? Dan verwijderen zij de gegevens in het CKI. U ontvangt dan een nieuw overzicht met de aangepaste gegevens.

Stap 2 - Ga eventueel naar de Geschillencommissie BKR
Is de kredietverstrekker het oneens met het verzoek? Dan kunt u besluiten uw klacht voor te leggen aan de Geschillencommissie BKR. De Geschillencommissie BKR bestaat uit onafhankelijke deskundigen op het gebied van privacywetgeving en kredietverlening. Zij beoordelen of de kredietverlener en Stichting BKR zich aan de BKR-regels hebben gehouden. Voor meer informatie verwijzen wij u naar de brochure Geschillencommissie van BKR.

Verwijderen gegevens insolventiesysteem
Voor verzoek tot rectificatie, beroep op bezwaar of verzoek tot gegevenswissing van schuldsanerings-registraties kunt u contact opnemen met het Bureau Wsnp (contactgegevens bureau Wsnp https://www.bureauwsnp.nl/voor-burgers/registers-schuldsanering).

Voor verzoek tot rectificatie, beroep op bezwaar of verzoek tot gegevenswissing van faillissementen en surseances van betaling kunt u contact opnemen met de rechtbank die de insolventie in behandeling heeft of afgehandeld heeft (Contactgegevens rechtbanken https://www.rechtspraak.nl/Organisatie-en-contact/Contact).

Verwijderen gegevens uit de sanctielijst
Voor verzoek tot rectificatie, beroep op bezwaar en verzoek tot gegevenswissing van gegevens in een sanctielijst, kunt u een verzoek indienen bij de organisatie waar uw gegevens zijn opgenomen. Raadpleeg hiervoor de openbare bronnen:

 1. de sanctielijst van de Europese Unie via https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/internationale-sancties/sanctiemaatregelen/landen-organisaties-en-personen-waartegen-sancties-gelden
 2. de sanctielijst Amerikaanse Ministerie van Financiën via https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions
 3. de nationale sanctielijst terrorisme via https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/terrorisme-en-nationale-veiligheid/documenten/rapporten/2015/08/27/nationale-terrorismelijst

Verwijderen gegevens uit Politically Exposed Person (PEP) register
Vanwege de minimale data in het PEP-register is het niet mogelijk om met zekerheid vast te stellen of u voorkomt in het PEP-register. De BKR PEP Toets is niet meer dan een indicatie of een persoon voorkomt in het PEP-register.

Indien uw achternaam én geboortedatum overeenkomen met een registratie in het PEP-register komt u mogelijk voor in PEP-register.

Om deze reden kan, indien uw achternaam én geboortedatum overeenkomt met een registratie uit het PEP register de registratie in het PEP register niet worden verwijderd. Er is geen mogelijkheid om vast testellen dat het uw gegevens betreft.

Identiteitsverificatie (VIS)
Indien u wordt geïnformeerd dat het door u gebruikte identiteitsdocument is gesignaleerd als gestolen, vermist of anderszins ongeldig is verklaard, dan raden we u aan om aangifte te doen. Is de signalering naar uw mening niet correct? Wendt u zich dan, afhankelijk van het soort identiteitsdocument, tot een van de onderstaande instanties:

Identiteitsbewijs

Waar

Nederlands   paspoort en woonachtig in Nederland

Bij de   gemeente waar u staat ingeschreven.

Nederlands   paspoort en woonachtig in het buitenland

Bij de   Nederlandse ambassade in het land waar u op dat moment woonachtig bent.

Nederlands   rijbewijs

Bij de Rijksdienst   voor het Wegverkeer (RDW). Contactgegevens van het RDW vindt u op www.rdw.nl.

Europees   paspoort

Bij de   betreffende buitenlandse ambassade of het consulaat in Nederland. De adressen   van de buitenlandse vertegenwoordigers in Nederland zijn beschikbaar op www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/ambassades-consulaten-en-overige-vertegenwoordigingen/overzicht-landen-en-gebieden).

Heeft u recht op dataportabiliteit van uw gegevens?

De Algemene Verordering Gegevensbescherming (AVG) bevat ook het recht op dataportaliteit, ofwel het recht om persoonsgegevens over te dragen. Dit houdt in dat u het recht heeft om de persoonsgegevens die een organisatie van u heeft ontvangen, eenvoudig over te dragen aan een andere organisatie. Dit is echter geen recht dat van toepassing is op BKR omdat de persoonsgegevens worden verwerkt op basis van gerechtvaardigde belangen.

U vermoedt een Datalek, waar meldt u dit?

Stichting BKR draagt zorg voor optimale beveiliging van de aan ons toevertrouwde persoonsgegevens. Wij doen er alles aan om het hoogste beveiligingsniveau te garanderen. Helaas kan het voorkomen dat er toch een beveiligingsincident plaatsvindt. Wanneer persoonsgegevens daarbij in verkeerde handen komen, dan kan er sprake zijn van een datalek.

Wanneer u een datalek vermoedt, informeer Stichting BKR dan zo snel en volledig mogelijk via onderstaande contactgegevens zodat wij een onderzoek kunnen starten. Vermeldt daarbij ook op welke wijze wij contact met u kunnen opnemen.

Stichting BKR
T.a.v. Functionaris voor de Gegevensbescherming
Teisterbantlaan 2a
4006 EB Tiel
Of per mail fg@bkr.nl

Waar kunt u meer informatie krijgen?

Wij hopen dat we met deze privacyverklaring een duidelijk antwoord hebben kunnen geven op de belangrijkste vragen omtrent de verwerking van uw persoonsgegevens door ons. Meer informatie over het (complexe) werk dat wij doen kunt u vinden op onze website www.bkr.nl.

Heeft u vragen of opmerkingen met betrekking tot deze privacyverklaring of heeft u andere vragen op het gebied van privacy? Dan kunt u mailen naar: privacy@bkr.nl.

Stuurt u liever een brief? Dan kunt u onderstaand adres gebruiken.

Stichting BKR
T.a.v. Afdeling consumentenzaken
Teisterbantlaan 2a
4006 EB Tiel

Voor meer specifieke vragen over uw privacyrechten kunt u contact met ons opnemen via onderstaande contactgegevens:           

    

Schrijf ons

  
  

Mail ons

  
  

Bel ons

  

Inzage

BKR

T.a.v. Afdeling   consumentenzaken

Teisterbantlaan   2a

4006 EB Tiel

privacy@bkr.nl

Klantcontactcentrum Consumenten. Het telefoonnummer   is

088 - 150 25 00

Correctie en vergetelheid

BKR

T.a.v. Afdeling   consumentenzaken

Teisterbantlaan   2a

4006 EB Tiel

privacy@bkr.nl

Klantcontactcentrum Consumenten. Het telefoonnummer   is

088 - 150 25 00

Indienen klacht bij de geschillencommissie

Geschillencommissie   BKR

Dipenbrockstraat 54
1077 WB Amsterdam

-

-

Datalek

BKR

T.a.v. Functionaris voor de Gegevensbescherming

Teisterbantlaan 2a

4006 EB Tiel

fg@bkr.nl

Klantcontactcentrum Consumenten. Het telefoonnummer   is

088 - 150 25 00

Voor meer informatie over privacy kunt u ook terecht bij de toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens via www.autoriteitpersoonsgegevens.nl.