Consument

BKR is een stichting met een maatschappelijke doelstelling. Wij willen consumenten behoeden voor overkreditering en (problematische) schuldsituaties. Inzicht bieden is daarbij een kernbegrip.

Consumenten kunnen bij BKR altijd hun eigen gegevens inzien. Deze gegevens zijn feitelijk en het is altijd duidelijk wie de registratie heeft gedaan.
Uit de maatschappij komen continu signalen, die wij oppikken en interpreteren met het doel een bijdrage te leveren aan terugdringing van persoonlijke en maatschappelijke problemen.

Consument aan het roer
Kredietregistratie is een middel om consumenten te behoeden voor overkreditering en problematische schuldsituaties. De consument staat zelf aan het roer van zijn financiële handelen en daarom is het belangrijk dat hij zich bewust is van zijn financiële situatie. Om de financiële bewustwording te vergroten en de consument meer inzicht te bieden werken we hard aan mijnBKR.

mijnBKR
Via het consumentenportaal mijnBKR kan de consument vanaf medio 2013 online zijn gegevens inzien en nagaan wie zijn gegevens het afgelopen jaar heeft ingezien. Tevens kan hij via mijnBKR een alert ontvangen wanneer er iets in zijn gegevens verandert.

Wij verwachten dat dit portaal bijdraagt aan de financiële bewustwording en dat de consument meer grip krijgt op zijn financiële situatie. In november 2012 is een test uitgevoerd met ruim 400 consumenten. Hun ervaringen verwerken wij in de uiteindelijke versie van mijnBKR.

Huidige inzageproces
Consumenten kunnen bij BKR hun eigen gegevens inzien door bij de bank een inzageformulier in te vullen. Na identificatie en betaling van € 4,95 ontvangen zij hun gegevens per post thuis. In 2012 nam het aantal ‘eigen inzages’ vooral onder druk van de economische situatie af. (zie Kerncijfers consumenten - onderaan de pagina).

Officiële BKR Verklaring
Meer en meer instanties zijn geïnteresseerd in het financiële handelen van hun klanten of toekomstige werknemers. Het wordt voor de consument steeds belangrijker om aan te tonen dat hij van onbesproken financieel gedrag is. Veruit de meeste consumenten in het Centraal Krediet Informatiesysteem (CKI) staan positief genoteerd (92%). Met de introductie van mijnBKR bieden we een officiële BKR-verklaring aan waarmee de consument een bewijs van financiële ervaring en verantwoordelijkheid in handen heeft.

Klantcontactcentrum Consumenten
In 2012 hebben wij een nieuw klantcontactcentrum voor consumenten ingericht, met het doel de consument nog beter te bedienen. Ook werd de BackOffice geherstructureerd en volgden veel medewerkers aanvullende opleidingen. Consumenten kunnen telefonisch, via de website en per e-mail contact met BKR opnemen. In 2013 gaat het consumentenportaal mijnBKR online en zullen wij ook social media en in het bijzonder webcare gaan inzetten.

Voordeel van een BKR-registratie
Consumenten vinden het vaak heel gewoon om met een creditcard te betalen, online iets te bestellen of een hypotheek af te sluiten. Zij krijgen daarmee de beschikking over een product dat zij pas later hoeven te betalen.

Kredietverstrekkers baseren hun consumentenvertrouwen deels op de betrouwbare en objectieve BKR-gegevens. Hoewel iedere registratie een beperking van de persoonlijke privacy inhoudt, heeft de consument ook veel gemak van BKR.

Mede dankzij BKR kan de consument:

  • Bewijzen dat zijn betaalgedrag in orde is;
  • Snel online bestellen bij postorderbedrijven;
  • Beschermd worden tegen te hoge financiële lasten;
  • Rekenen op bescherming tegen identiteitsfraude;
  • Nagaan wie zijn gegevens heeft geraadpleegd;
  • Problematische schuldsituaties makkelijker voorkomen.

Belonen goed betaalgedrag
In Nederland hebben circa 1 miljoen huishoudens te maken met problematische schulden. Behalve dat dit voor henzelf heel naar is, heeft dit ook maatschappelijk gezien grote gevolgen. Iedere Nederlander draait op voor de financiële gevolgen van wanbetaling. Dat kost een consument ongeveer € 900,- per jaar. De totale kosten van wanbetaling komen uit op 15 miljard, berekende het Financieel Dagblad in maart 2012.

Uit de BKR Kredietbarometer blijkt dat bijna 8% van de in het Centraal Krediet Informatiesysteem (CKI) geregistreerde consumenten een betalingsprobleem heeft. Bij 92% van de Nederlanders blijkt het betaalgedrag gelukkig goed op orde. Wij vinden dat juist deze grote groep consumenten voordeel van het vertoonde betaalgedrag moet gaan ondervinden. De ontwikkeling van mijnBKR en de BKR Verklaring gaan hierin de komende jaren een rol spelen.

Consumentenrechten
Consumenten hebben recht op inzage in de eigen gegevens en kunnen daarnaast onterechte of verkeerde vermeldingen in CKI laten aanpassen door de kredietverstrekker. Worden partijen het niet eens, dan kan de consument een klacht indienen bij de onafhankelijke geschillencommissie.

De leden van deze commissie worden benoemd door de President van de Arrondissementsrechtbank. De uitspraken van de geschillencommissie zijn bindend. Indien de consument in het gelijk wordt gesteld, ontvangt hij de beroepskosten (€ 22,50) retour.

Kerncijfers consumenten

Onderstaande cijfers geven de ontwikkelingen in CKI weer. Ook ziet u hoeveel consumenten de eigen gegevens in 2012 hebben opgevraagd.

Informatieverstrekking aan consumenten
(stand per 31-12-2012)

Het gemiddelde aantal consumenteninzages per werkdag komt daarmee op bijna 400 uit.

Omvang CKI
(stand per 31-12-2012, x 1.000)

Aflopende kredieten zijn kredieten met een vooraf vastgestelde einddatum. Doorlopende kredieten hebben deze niet. Onder ‘overig’ vallen kredieten die door hun kenmerken niet behoren tot aflopende of doorlopende kredieten, zoals een krediet bij een thuiswinkelorganisatie. De daling van het aantal personen in CKI (eind 2010) werd veroorzaakt door de bestandsschoning i.v.m. het vertrek van de telecomaanbieders.

Hoofdstukken