Statement n.a.v. berichtgeving rond positieve hypotheekregistratie

Donderdag 13 december pakte de Telegraaf uit met een artikel over de plannen om hypothecaire kredieten op te nemen in het Kredietregister. Vereniging Eigen Huis (VEH) is geen voorstander van deze plannen en heeft de media opgezocht om hen van dit standpunt op de hoogte te stellen. De bezorgdheid die er leeft, heeft betrekking op de privacy rondom deze gegevens: kan iedere kredietverstrekker na het doorvoeren van deze plannen zomaar ieders betalingsverplichtingen en schulden inzien?

Eerst even terug naar de basis: wat doet Stichting BKR?
Het valt op – o.a. ook uit het onderzoek van VEH – dat de rol van BKR onvoldoende bekend is. De gemiddelde Nederlander ziet BKR als een partij die mogelijkheden ontzegt, terwijl het omgekeerde waar is. BKR zorgt er in essentie voor dat elke Nederlander op een eerlijke en betaalbare manier kan deelnemen aan het financiële verkeer. Dat doen we door risico’s voor geldverstrekkers te beperken en mensen met schulden de kans te bieden om geholpen te worden. Het gevolg is dat kredieten betaalbaar zijn en kwetsbare mensen met betalingsachterstanden tijdig ondersteuning kunnen krijgen om financieel weer op de rit te komen. BKR stimuleert dus financieel welzijn en financiële inclusiviteit in de Nederlandse samenleving.

Om dit voor elkaar te krijgen verzamelen wij als stichting op een onafhankelijke en veilige manier, persoonlijke en feitelijke informatie met betrekking tot kredieten en betalingsachterstanden. Wij ontvangen, ordenen en ontsluiten deze gegevens binnen een netwerk van kredietverstrekkers en schuldhulppartners (o.a. gemeenten). Alle deelnemers in dit stelsel zijn bij wet gebonden aan strenge afspraken die het behandelen van deze gegevens in goede banen leiden. Alle kredietverstrekkers – ook bijvoorbeeld telecomproviders of verzendhuizen - zijn volgens de Wet op het Financieel Toezicht (Wft) verplicht om uitvoering te geven aan een zorgplicht en daarbij deze gegevens op te vragen. Aan de hand van de gegevens kan een kredietverstrekker inschatten wat het risico op betalingsproblemen is en in hoeverre het verantwoord is voor de consument om aanvullende verplichtingen aan te gaan. Deze inschatting is aan de kredietverstrekker, niet aan BKR. Bovenal kan een consument geholpen worden om te allen tijde voldoende geld over te houden om in zijn basisbehoeften te voorzien. De combinatie van gegevens en afspraken zorgt ervoor dat BKR elke dag werk kan maken van haar betrouwbaarheid ten opzichte van de stelselpartners, de burger en de samenleving.

Wat is er aan de hand met de hypotheken?
Woninghypotheek is verreweg de grootste particuliere schuld in Nederland (ruim € 650 miljard). Betalingsachterstanden op hypotheken worden dus sinds jaar en dag opgenomen in het kredietregister en gedeeld met kredietverstrekkers. Dat is dus niet nieuw. Dit noemen we negatieve registratie. Een positieve registratie – waarbij een hypotheek direct bij toekenning wordt geregistreerd – vindt niet plaats. Nederland vormt hiermee een uitzondering ten opzichte van de andere Europese landen, waar positieve hypotheekregistratie wel standaard gebeurt.

Er ontstaan inmiddels nieuwe hypotheekvormen voor kwetsbare doelgroepen: starters, mensen met betalingsachterstanden, mensen die hun huis moeten verduurzamen. Deze kredieten vragen om extra aandacht ter voorkoming van overkredietering en problematische schulden.

Het Stimuleringsfonds voor Volkshuisvesting (SVn) en het Nationaal Warmtefonds – beide verstrekkers van zulke kredieten – hebben daarom begin dit jaar aan BKR te kennen gegeven, het belangrijk te vinden dat hypotheken aan de bijzonder kwetsbare doelgroep op basis van de reguliere leennormen (bijvoorbeeld gemeentelijke startersleningen) positief worden geregistreerd in het Kredietregister bij BKR. Zij vinden dat zij dit moeten doen vanuit hun wettelijke zorgplicht. Onze financiële toezichthouder, de Autoriteit Financiële Markten (AFM), ondersteunt dit verzoek; een positieve registratie dus. Hier is het stelsel van kredietregistratie wat door Stichting BKR beheerd wordt ook voor bedoeld; dat kredietverstrekkers op de hoogte zijn van alle kredieten van consumenten. Een totaaloverzicht zorgt altijd voor de best mogelijke ondersteuning aan de geldverstrekker en aan de consument. De registratie van hypotheken bij het Kadaster draagt aan dit laatste onvoldoende bij.

Zorgvuldigheid als sleutel tot succes
SVn heeft het initiatief genomen om met BKR af te stemmen hoe de door hun verstrekte hypotheken geregistreerd kunnen worden. Een brede consultatie van het deelnemersveld en overige stakeholders over de optimalisatie van de registratie van hypotheken in het Centraal Krediet Informatiesysteem (CKI) heeft plaatsgevonden. Er kan op basis van de consultatie worden geconcludeerd dat er op basis van het sociaal maatschappelijk belang draagvlak is voor positieve registratie van hypotheken. De consultatiefase is inmiddels afgerond en BKR voert momenteel verdiepende gesprekken met een aantal belangrijke stakeholders. Het besluit wordt in de eerste helft van 2023 verwacht.

De berichtgeving van Vereniging Eigen Huis – die nota bene mee betrokken is in de consultatieronde en met wie verdiepende gesprekken in de nabije toekomst zijn gepland – is opvallend omdat het proces en de gesprekken rondom de besluitvorming nog volop aan de gang zijn. Wij betreuren daarom hun initiatief, omdat zorgvuldigheid juist cruciaal is om tot een logisch oordeel en geschikte werkafspraken te komen. Deze moeten ervoor zorgen dat kredietverstrekkers invulling kunnen geven aan hun wettelijke actieve zorgplicht ter voorkoming van overkreditering en de beoordeling van leenruimte. Dit alles in het belang van de financiële gezondheid van de Nederlandse burger en het financieel welzijn in de Nederlandse samenleving.

Lees ook: ‘Positieve hypotheekregistratie is een middel om de consument te beschermen