Persbericht

Deze handreiking is een hulpmiddel voor organisaties die zijn aangesloten bij het Centraal Krediet Informatiesysteem (CKI) van Stichting BKR.

Met behulp van deze handreiking kunnen verzoeken van consumenten tot (gedeeltelijke) verwijdering van gegevens op een eenduidige wijze door kredietverleners worden beoordeeld. De handreiking is tot stand gekomen in nauwe samenspraak met de brancheorganisaties van alle deelnemende kredietverstrekkers van Stichting BKR, na zorgvuldige bestudering van jurisprudentie rondom BKR-registraties.

Aanpassen registratie en individuele belangenafweging
Bij een belangenafweging wordt het individuele belang van de consument afgewogen tegen het belang van de kredietverlener en de samenleving. Doelstelling is immers zoveel mogelijk overkreditering en problematische schulden te voorkomen en te verhelpen (het algemeen belang). Als een consument van mening is dat de BKR-registratie feitelijk onjuist, en daarmee onterecht is, meldt hij of zij dit bij de kredietverlener. Wanneer deze het hiermee eens is, wordt de registratie in het register van Stichting BKR aangepast. In uitzonderlijke gevallen kan een consument verzoeken om een aanpassing van een feitelijk juiste en daarmee terechte registratie. Dan maakt de kredietverlener een nieuwe belangenafweging in verband met bijzondere individuele omstandigheden van de betrokken consument.

Uniforme kaders
Uit jurisprudentie rondom BKR-registraties blijkt geen absolute eenduidigheid in de factoren die wel en niet doorslaggevend zijn bij een individuele belangenafweging. Dit is in alle gevallen maatwerk. Om dit ‘maatwerk’ voortaan te kunnen beoordelen binnen uniforme kaders is de ‘Handreiking Belangenafweging’ ontwikkeld.

De praktijk
Het is belangrijk dat de consument alle relevante gegevens aanlevert ten behoeve van een zorgvuldige belangenafweging. De kredietverlener zorgt voor verzameling van de ‘voors’ en ‘tegens’ en maakt een belangenafweging. Op het moment dat de kredietverlener en de consument het niet eens zijn, kan de consument de beoordeling voorleggen aan een onafhankelijke geschillencommissie of de rechter.

De ‘Handreiking Belangenafweging’ wordt verspreid onder alle CKI-deelnemers en is te downloaden op de website van Stichting BKR. De handreiking kan op basis van nieuwe jurisprudentie en/of periodieke evaluatie worden geactualiseerd. Voor consumenten is tevens een geactualiseerde brochure ‘Aanpassing Registratie’ op de website beschikbaar.

Het Centraal Krediet Informatiesysteem
Het Centraal Krediet Informatiesysteem van Stichting BKR bevat circa 20 miljoen kredieten op naam van circa 10 miljoen consumenten. Het gaat daarbij om registratie van zowel feitelijk verstrekte kredieten als feitelijk ontstane betalingsachterstanden. Veruit de meeste consumenten (94%) staan ‘positief’ bij Stichting BKR geregistreerd als ‘goede betalers’.

Negatieve registratie betekent niet automatisch geen krediet
Een negatieve registratie in het CKI staat het afsluiten van een krediet op zichzelf niet in de weg. Regelgeving vereist dat de kredietverstrekker beoordeelt of kredietverlening verantwoord is. Kredietverlening kan ondanks een negatieve registratie onder omstandigheden immers wel verantwoord zijn. Uit onderzoek van Vereniging Eigen Huis blijkt dat een groot deel van de hypotheekverstrekkers op basis van hun acceptatiecriteria consumenten met een negatieve BKR-registratie niet per definitie uitsluiten. Vaak wordt wel vereist dat de achterstand is ingelopen en/of het krediet inmiddels is terugbetaald.

Over Stichting BKR

Stichting BKR beheert alle kredietgegevens in Nederland, waardoor kredietverstrekkers op basis van de actuele situatie de juiste kredietbeslissing kunnen nemen. Zo voorkomen we dat consumenten meer lenen dan hun portemonnee toelaat en beschermen we het financiële welzijn van heel Nederland. Kredietverstrekkers zijn verplicht elke lening die zij verstrekken aan te melden bij Stichting BKR. Al die informatie slaan we op in een database zodat er een overzicht is van alle leningen in Nederland en hoe de Nederlanders afbetalen. Naast het beheren van kredietgegevens richt Stichting BKR zich in bredere zin op het voorkomen van problematische schuldsituaties, fraudepreventie en het beperken van financiële risico’s bij kredietverlening. Stichting BKR heeft geen winstoogmerk en bestaat sinds 1965.

Over Stichting BKR
Hoe behulpzaam vond je deze pagina?
Bedankt voor je feedback
Er is iets fout gegaan, probeer het opnieuw.