Nieuwe Europese privacy verordeningNieuwe Europese privacy verordening: wat betekent het voor u?

De consument ‘in control’, dat is het uitgangspunt van de nieuwe privacy verordening die in het Europees Parlement onlangs is aangenomen. De nieuwe wetgeving heeft impact op uw en onze bedrijfsvoering. We hebben twee jaar de tijd om ons voor te bereiden: vanaf 25 mei 2018 geldt de verordening voor alle Europese lidstaten.

Waarom komt er een nieuwe verordening? Wat houdt deze in? En wat vraagt het van u? Sjaak van Leeuwen, hoofd Juridische Zaken bij BKR, heeft zich hierin verdiept.

De privacy richtlijn die nu geldt, stamt uit 1995. Er is destijds gekozen voor een richtlijn; elke lidstaat moest deze zelf vertalen in nationale wetgeving. Hierdoor ontstond een lappendeken aan wetgeving binnen Europa met grote onderlinge verschillen. Dat staat harmonisatie en een vrije marktwerking in de weg. Daarom is er nu gekozen voor een privacy regulation, ofwel een verordening. Elke lidstaat moet deze rechtstreeks naleven.

Grensoverschrijdende duidelijkheid
De verordening moet meer duidelijkheid geven aan consumenten: zo weten ze beter waar ze aan toe zijn in verschillende landen. Ook bij bedrijven zorgt het voor meer duidelijkheid; het geeft zekerheid en vermindert de administratieve lasten die bedrijven nu hebben als ze over de grens zaken doen. Onlangs is de verordening goedgekeurd. Brussel geeft alle bedrijven die persoonsgegevens verwerken twee jaar de tijd om zich voor te bereiden.

Consumer in control
De nieuwe wetgeving is een typisch consumentgerichte wetgeving. De consument in control is het uitgangspunt. Consumenten moeten beter worden voorgelicht over gegevensverwerking en meer in de beslismodus komen, want door het digitale tijdperk worden er zo veel gegevens verwerkt van ons allemaal dat we het overzicht hebben verloren.

Free of charge
Een belangrijke verandering ten opzichte van de oude richtlijn, is dat de rechten van de consument flink worden uitgebreid. Concreet betekent dit bijvoorbeeld dat bedrijven informatie gratis – free of charge – beschikbaar moeten stellen aan hun klanten. Een inzage van een consument in CKI bij BKR wordt in 2018 dus ook gratis voor de consument.

Privacybescherming geldt 24/7
Maar er verandert nog veel meer. Zo moeten alle bedrijven hun klanten transparant en in begrijpelijke taal informeren over gegevensverwerking. U zult uw klant op een prominente plaats op uw website moeten informeren over waar u de persoonlijke informatie vandaan haalt, waar deze naartoe gaat, of u de informatie onderweg nog aanpast, of u deze opslaat en zo ja, voor hoelang. Privacy zal straks veel minder een voordeurverhaal zijn, maar een doorlopend proces. Het moet 24/7 in de organisatie zijn ingebed.

Society Trusted Data
Sjaak van Leeuwen: ‘Meer focus op de consument en de beveiliging van zijn gegevens is een goede ontwikkeling die wij absoluut toejuichen en die goed past bij het model van Society Trusted Data van BKR’. In dat model staat de relatie met de consument centraal in de dienstverlening. Dat betekent onder meer dat hij eenvoudig en snel inzicht krijgt in de over hem vastgelegde gegevens. Zo kan de consument nagaan of zijn gegevens kloppen. Ook moet het voor de consument duidelijk zijn waar zijn gegevens vandaan komen en waarvoor ze worden gebruikt. De gegevensverwerking is op die manier veel transparanter voor de consument.

Impact op werkwijze
‘Waar we op dit moment nog informeren en vooral bewust maken, gaan we binnenkort actief aan de slag in een projectgroep en gaan we de dialoog aan met onze klanten over hoe we bepaalde veranderingen het beste kunnen aanpakken’. Sjaak van Leeuwen: ‘Ik zal een concreet voorbeeld noemen dat zowel op BKR als op de werkwijze van onze klanten van invloed is: vanuit de wetgeving worden wij verplicht de consument de mogelijkheid te geven om een eigen tekstbericht toe te voegen aan een registratie in CKI. Voor klanten en voor ons betekent dit een organisatorische en technische aanpassing. De registratie- en toetsapplicatie  moet rekening gaan houden met de mogelijkheid dat er een tekstbericht wordt meegeleverd. En zo zijn er nog meer voorbeelden. Dit is dus zeker niet ons laatste bericht over dit onderwerp’.

 

Naar het volgende artikel