Versterking registratiebeleid

Eind vorig jaar hebben wij u gevraagd mee te werken aan een onderzoek over de versterking van het registratie- en informatiebeleid van BKR. Wij hebben een groot aantal reacties ontvangen. De uitkomsten bevestigen dat er een steeds grotere behoefte bestaat aan meer informatie over de kredietwaardigheid van consumenten. Gegevens uit het Centraal Krediet Informatiesysteem (CKI) van BKR spelen hierbij een belangrijke rol.

Graag praten wij u in het kort bij over de belangrijkste uitkomsten van het onderzoek en hoe wij die uitkomsten interpreteren. Uiteindelijk leidt het tot aanpassingen in het CKI en het Algemeen Reglement van BKR.

Hypotheken
Een grote meerderheid van het BKR klantveld en de stakeholders deelt onze wens om over te gaan tot positieve registratie van hypotheken. Dit is in lijn met het positieve registratie regime dat BKR kent voor de overige kredietvormen. Ook vanuit Europees perspectief is dit gebruikelijk, de meeste Europese kredietstelsels hanteren een positieve hypotheken registratie. Daarnaast wordt eveneens de meldingstermijn van achterstand teruggebracht.

Consumptief krediet
Momenteel worden kredieten met een looptijd korter dan drie maanden of onder de kredietgrens van € 500 niet geregistreerd. De klantwensen over de verschillende aspecten rondom registratie van consumptief krediet zijn niet eenduidig. Gezien het maatschappelijk belang en de grote volumegroei van korte kredieten de laatste jaren is BKR van mening dat vollediger registratie van consumptief krediet noodzakelijk is. Wij gaan de wenselijkheid van aanpassing samen met de beleidscommissie CKI en een aantal stakeholders nader onderzoeken.

Studieleningen
De meeste klanten en stakeholders zijn net als BKR voor ontsluiting van de studieschulden. Een studielening is net zo belangrijk als een krediet in de beoordeling van de kredietwaardigheid van een consument. Invoering van een nieuwe sociale leenstelsel leidt onherroepelijk tot een toename van het aantal studenten met een studielening én een verhoging van het geleende bedrag. Nu het nieuwe sociale leenstelsel weer op de tekentafel ligt, is dit het moment om opnieuw met OCW minister Bussemaker in gesprek te treden. BKR neemt dit initiatief, zeker nu wij ons gesteund weten door het merendeel van onze klanten.

Ontsluiten informatie derden
BKR wil graag op een verantwoorde manier vorm geven aan haar maatschappelijke rol en inzicht bieden in de financiële draagkracht van consumenten. Het ontsluiten van informatie van en aan derden, die hiervoor een gerechtvaardigd belang hebben, past bij die gedachte. De meeste respondenten hebben hierop positief gereageerd. De verwerkingsbepalingen in de Wet Bescherming Persoonsgegevens en de rechtmatigheidvoorwaarden zijn hierop vanzelfsprekend van toepassing.

Naar het volgende artikel