De Schulden Monitor 2020 komt eraan!

Achter de schermen is BKR druk bezig met de productie van de nieuwe Schulden Monitor over het jaar 2020 die in juli verschijnt. Naast alle cijfers over kredietverstrekking, betalingsachterstanden en schuldhulp licht BKR in deze Schulden Monitor een aantal zaken extra uit. Zo is er speciale aandacht voor de bewaartermijn van registraties en recidive. 

De Schulden Monitor 2020 gaat onder meer in op recidive en de bewaartermijn van registraties. Die twee aspecten komen mooi samen in het terugdringen van betalingsproblemen. Uit cijfers van Stichting BKR blijkt dat de kans groot is dat iemand die zijn betalingsproblemen heeft opgelost opnieuw in financiële problemen komt. De bewaartermijn van 5 jaar die Stichting BKR hanteert, is daarmee gegrond. Deze termijn is noodzakelijk om goed inzicht te geven in het betalingsgedrag van consumenten in het verleden. Dit is een indicatie voor het betalingsgedrag in de toekomst. 

Kans op recidive tamelijk groot 
De kans op recidive is tamelijk groot. Binnen een half jaar na het oplossen van een betalingsprobleem heeft 18,7% opnieuw een betalingsprobleem. Dat percentage loopt in de jaren erna gestaag op. En na 5 jaar is de kans op recidive nog altijd vijfmaal groter in vergelijking met iemand die niet eerder een betalingsprobleem heeft gehad. Mensen die niet eerder een betalingsprobleem hebben gehad, hebben een kans van minder dan 1% om een probleem te krijgen. Andersom geredeneerd, kun je zeggen dat de kans op herstel bij een betalingsachterstand het grootst is binnen een half jaar na ontstaan van de betalingsachterstand. En hoe langer de oplossing duurt, des te moeilijker het wordt. 

Bewaartermijn BKR wereldwijd een gemiddelde 
De bewaartermijn van 5 jaar die Stichting BKR hanteert is wereldwijd gezien een gemiddelde: de bewaartermijnen lopen uiteen van 3 tot 7 jaar. Belangrijk voor de hantering van 5 jaar is de afweging tussen maximale informatieverstrekking aan kredietaanbieders enerzijds en het kunnen aangaan van nieuwe kredieten na een registratie anderzijds. De bewaartermijn is ook essentieel voor kredietaanbieders om betalingsachterstanden bij collega’s vast te stellen.  

De Schulden Monitor vertelt bijvoorbeeld over een onderzoek dat Stichting BKR al in 2010 deed naar het verband tussen betalingsachterstanden bij telecomproviders en het ontstaan van achterstanden bij andere kredietaanbieders. Uit het onderzoek bleek dat bij mensen bij wie in 2006 een achterstand bij een telecomprovider was ontstaan, de kans op het ontstaan van een achterstand bij een ander bedrijf in de volgende achttien maanden op andere contracten twaalfmaal zo groot was als bij mensen zonder een achterstand. Dus: de betalingsmoraal ten opzichte van ándere kredietverstrekkers zegt iets over het toekomstig betalingsgedrag. De bewaartermijn moet dan wel een zekere lengte hebben om goed inzicht te kunnen verschaffen. 

Overigens blijkt uit cijfers van Stichting BKR dat het aantal betalingsproblemen bij één organisatie sinds 2015 tamelijk stabiel is. Dat geldt ook voor het aantal achterstanden dat iemand bij meerdere organisaties heeft. Van de mensen met betalingsproblemen had in 2020 75,7% te maken met één schuldeiser en 16,9% met twee schuldeisers. 0,44% had vijf schuldeisers.